Kev Ua Si Ntawm Cov Thawj Coj: Indiana Cov Koom Haum Pab Cov Thawj Coj

Tag kis no yog qhov zoo kawg thaum sawv ntxov tau siv nrog Indiana Cov Thawj Coj Kev Ua Haujlwm. Nws tsis yog feem ntau koj yuav tau txais sijhawm los tham nrog ib pab kws qhia kev kawm, tus thawj coj ntawm tus thawj coj, thiab cov thawj coj hauv zej zog. Coob leej ntau tus saib rau pej xeem thiab cov koom haum qhia txuj ci thiab ntseeg tias lawv yuav tsis cia siab rau cov ncauj lus zoo li Social Media. Hauv kev tshawb fawb ntawm cov pab pawg ua ntej kev sib kho: 90% ntawm pawg neeg tau paub siv computers. 70% ntawm cov neeg tau paub