Cov Neeg Keb Pom vs Zej Zog: Koj Puas Paub Qhov Sib Txawv Zoo?

Peb tau muaj kev sib tham zoo heev nrog Allison Aldridge-Saur ntawm Chickasaw Tebchaws Hnub Friday thiab kuv xav txhawb koj los mloog nws. Allison tau ua haujlwm rau qhov kev txaus siab uas yog ib feem ntawm qhov Digital Vision nyiaj, sau ntawv qhia txog Cov Neeg Qhab Asmeskas Cov Lus Qhia rau Cov Tsev Zej Zog. Hauv ib feem ob ntawm nws cov yeeb yaj kiab, Allison yuav tham txog cov neeg tuaj saib thiab zej zog. Qhov no ntaus kuv yog ib qho tseem ceeb tshaj plaws ntawm tag nrho cov koob. Kuv tsis paub tseeb