Email: Mos Bounce thiab Hard Bounce Code Tshawb Nrhiav thiab Cov Lus Txhais

Kev xa email yog thaum email tsis kam txais los ntawm kev lag luam lossis Is Taws Nem Chaw Muab Kev Pab cuam lub mail server rau qhov chaw nyob email tshwj xeeb thiab tus lej xa rov qab uas cov lus tau raug tsis lees txais. Cov lus bounces txhais tau tias yog qhov muag lossis tawv. Cov ntsej muag muag yog feem ntau ib ntus thiab yog qhov kev cai los qhia rau tus neeg xa xov uas lawv tuaj yeem xav ua kom txuas ntxiv. Lub ntsej muag tawv yog cov feem ntau ua tas mus li thiab cim tau qhia lub