15 Cov Lus Nug Koj Yuav Tsum Nug Txog Lawv Li API Ua Ntej Xaiv Lub Platform

Ib tug phooj ywg zoo thiab tus neeg cob qhia tau sau lus nug rau kuv thiab kuv xav siv kuv cov lus teb rau cov ncej no. Nws cov lus nug tau tsom me ntsis ntxiv rau ib qho kev lag luam (Email), yog li kuv tau hais kuv cov lus teb rau txhua qib API. Nws nug cov lus nug dab tsi uas lub tuam txhab yuav tsum nug tus muag khoom txog lawv qhov API ua ntej ua kev xaiv. Vim li cas Koj Puas Xav Tau APIs? Ib daim application application interface (API) yog qhov kev siv lub computer system, tsev qiv ntawv,