Google Ua Rau Cov Lus Qhia Rau Cov Pej Xeem Pom Zoo Li Yees Duab Npaj, Thiab Ntawd Qhov Teeb Meem

Xyoo 2007, tus kws yees duab muaj npe hu ua Carol M. Highsmith tau muab nws lub neej yav tas los khaws cia rau lub Library Qiv Ntawv (Congress of Congress). Ntau xyoo tom qab, Highsmith nrhiav pom tias cov tuam txhab duab thaij duab Getty Images tau them cov nqi them rau daim ntawv tso cai rau kev siv cov duab no rau pej xeem, yam tsis muaj nws kev pom zoo. Thiab yog li nws tau foob rau $ 1 billion, thov kev ua txhaum tsab cai lij choj thiab liam tias tas nrho cov kev siv nyiaj tsis raug thiab ua pov thawj tsis raug cai ntawm ze li 19,000 daim duab. Lub tsev hais plaub tsis nrog nws, tab sis nws