Cov Ntawv Tshawb Fawb: Cov Neeg Ua Lag Luam Yuav Ua Li Cas Rau Pandemic thiab Lockdowns?

Raws li qhov kev kaw nyiaj tsawg dua thiab ntau tus neeg ua haujlwm lub taub hau rov qab rau hauv chaw ua haujlwm, peb tau txaus siab tshawb nrhiav cov kev lag luam me uas tau ntsib vim yog Covid-19 qhov kev mob kis loj, lawv tau ua dab tsi dhau los txhav tas kev txhim kho lawv qhov kev lag luam, txhua qhov kev nce siab uas lawv tau ua , cov thev naus laus zis uas lawv tau siv dhau lub sijhawm no, thiab lawv cov phiaj xwm thiab kev saib xyuas rau yav tom ntej yog dab tsi. Pab neeg ntawm Tech.co tau tshawb fawb txog 100 lub lag luam me txog tias lawv tau tswj hwm li cas thaum lub caij xauv. 80% ntawm