URL Cov ntsiab lus

URL

URL yog lub ntsiab lus rau Chaw Nrhiav Kev Pab Uniform.

Ib daim ntawv ntawm Universal Resource Identifier (URI) uas txhais tau qhov chaw nyob uas kos npe rau hauv kev nkag mus siv algorithm siv network protoc