BDR Acronyms

Bdr

BDR yog lub ntsiab lus rau Cov Sawv Cev Kev Tsim Kho Kev Lag Luam.

Ib tug laus-qib tshwj xeeb muag txoj luag haujlwm uas yog lub luag haujlwm rau kev tsim kho kev lag luam tshiab, kev sib koom tes, thiab cov hau kev.