ARR Acronyms

ARR

ARR yog lub ntsiab lus rau Cov Nyiaj Tau Los Txhua Xyoo Txhua.

Used in most businesses that produce annual yearly contracts. ARR = 12 X MRR